• دوستان در صورت توانایی هک و یا هر گونه انگولکی استفاده نمایند